Elérhetőség

Jonapack Kft

4080 Hajdúnánás
Böszörményi út 1
Telefon: +36 52 572 067
+36 52 572 068
+36 30 620 2694
Fax: +36 52 572 067
E-mail: bpoffice@jonapack.hu

Térkép

Munkatársaink

Partnereink

Jonapack Csomagolóanyaggyártó Kft.

Bankszámlaszám: 10400463-50504950-53481001
Cégjegyzékszám: 09-09-015349
Adószám: 14354003-2-09

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK


Hullámkarton termékek értékesítési és szállítási rendje:

1.) A szerződés érvényessége, hatálya: Jelen rendelkezések a Jonapack Kft. (továbbiakban: Szállító) valamennyi tárgybeli szerződésére és az azokkal összefüggő szállításokra vonatkozik és valamennyi szerződés kötelező tartalmát képezik. A Társaság az általános szerződési feltételeit kifüggeszti székhelyén, közzéteszi honlapján, mellékeli a Társaság prospektusaihoz, levél, illetve fax útján továbbítja a szerződő fél, megrendelő által megadott címre, illetve telefonszámra, vagy a Megrendelő írásban nyilatkozik ennek elfogadásáról.

Jelen feltételektől a szerződő felek csak közös megegyezéssel és az általános szerződési feltételektől való eltérésre való utalással térhetnek el, egyéb esetben az eltérés érvénytelen. Jelen általános szerződési feltételek 2014. 01.01. napján lépnek hatályba, amellyel a korábbi Általános Feltételek hatályukat veszítik.

A Társaság egyedi szerződéseit kizárólag írásban köti, amelyek érvényesen csak írásban módosíthatóak.

A szerződés, jelen általános szerződési feltételekben szabályozott tartalommal az ügyfél megrendelésének a Társaság által történt visszaigazolásával - amennyiben a rendelésigazolásra, annak vételétől számított 3 napon belül a Megrendelő írásbeli észrevételt nem tesz - , illetve más esetben a szállítás megkezdésével, az áru átvételével jön létre.

A Társaságnak joga a további szállítást megtagadni és a már megkötött szerződéstől - kártérítési kötelezettség nélkül - elállni, ha a vevő fizetési kötelezettségét határidőben nem teljesíti, illetve a vevőről olyan körülmény válik ismertté, amelyek fizetőképességet veszélyeztetheti.

2.) Szállítás: Amennyiben a Megrendelő a fuvarszervező, a Szállító értesítést küld a Megrendelőnek a termék elkészültéről, aki értesítéstől számított 3 napon belül gondoskodik a termék teljes körű átvételéről és elszállításáról. Ilyenkor, ha a Megrendelő részéről az áru elszállítására 3 nap után nem kerül sor, a Szállító tájékoztatja erről a Megrendelőt és a 4. naptól az árut saját telephelyén, vagy külső raktárban raktárra veszi. Ennek költsége 120 Ft/nap/rakat + ÁFA. Amennyiben a Megrendelő 30 napon belül nem gondoskodik az áru elszállításáról, a 30. nap után a Szállító jogosult az áru és a felmerült raktárköltség kiszámlázására és a Megrendelő felszólítását követően az áru megsemmisítésére.

Az elszámolás alapja a Szállító által kiállított és a Megrendelő, vagy megbízottja által aláírt szállítólevél. A termék átadása a Társaság telephelyén történik, ahol a Megrendelő, illetve képviselője köteles meggyőződni a termékek hibátlan állapotáról. A szállítási dokumentumon a Vevő vagy megbízottja aláírása az áru mennyiségi átvételét jelenti, beleértve a megfelelő és elfogadott csomagolást, pántolást, rakatolást, a termék állapotát. Bármilyen az áru átvételénél felmerülő észrevétel, szállítási sérülés stb. esetén a reklamáció elfogadásának feltétele az, hogy a Vevő vagy megbízottja a szállítási dokumentumra rávezesse a sérülés tényét, a sérült termék mennyiségét, hiányát, és ezt aláírásával és nevének feltűntetésével igazolja.

A telep elhagyása után, a szállítás, illetve a lerakodás során, vagy egyéb módon keletkezett sérülésekből származó veszteségek, vagy hiány a Megrendelőt terhelik. Bármilyen minőségi kétség esetén - annak tisztázásáig a termék - nem használható fel, illetve, ha felhasználásra kerül, akkor az ebből eredő többlet-kárért a Társaság felelősséget nem vállal. Amennyiben a szállítást a Szállító végzi úgy, a kárveszély a szállítás célhelyén, a megérkezéskor száll át. Ez esetben a Szállító csak akkor köteles a szállításról értesítést küldeni, ha ennek időpontja eltér a szerződéstől. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szállításra gyűjtő-fuvarban kerül sor, ezért a teljesítés nem feltétlenül egy időpontban történik. Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy az átvétel helyén átvételre jogosult személy tartózkodjon, aki az átvételt olvasható aláírással és cégbélyegzővel köteles igazolni. Az átvétel helyét a felek közötti szerződés, vagy a rendelés visszaigazolás tartalmazza. A szállító teljesítésének határideje a rendelés visszaigazolásban megállapított szállítási időszak. A szállító a terméket ezen időszakon belül külön értesítés nélkül, az időszakot megelőzően pedig, a Megrendelő értesítése és hozzájárulása esetén szállíthatja. Az átvétel ideje külön kikötés hiányában munkanapokon a 08,00-16,00 közötti időszak. A Megrendelő kifejezett kérésére a Szállító külön értesítést küld az átadás-átvétel időpontjáról. A Megrendelő kérésére a Szállító legfeljebb 30 napig bértárolást vállal a termék egy részére, vagy egészére. Ez esetben erre a tételre, mint idegen helyen tárolt árura, a számlát a Szállító kiállíthatja, és azt a Megrendelő köteles befogadni. Szállító a bértárolást külön megállapodásban rögzített térítés ellenében vállalja.

A termék minőségi átvétele a felhasználást követő munkanapon belül, de legkésőbb a szállítást követő 8 munkanapon belül történik. Amennyiben a Szállítóhoz írásbeli visszajelzés nem történik a fenti időtartam alatt a terméket minőségileg átvettnek tekintett.

Hibás teljesítés esetén a Vevő értesíti a Szállítót. A Szállító kereskedelmi képviselője a helyszínen megtekinti a hibás terméket, mintát vesz, és az észrevételeket rögzíti, amelyet mind két fél aláírásával igazol.

A vevő köteles a minőségi hibás terméket elkülönítve tárolni és lehetővé tenni a Szállító számára, hogy a hibás terméket a helyszínen megtekinthesse.

A Klisé (nyomóforma), kivágó szerszám stb… előállítási költségeit a termék ára nem tartalmazza, ezért azok felmerülésekor külön kerülnek leszámlázásra. A megrendelt és legyártott szerszámok (klisé, kivágó szerszám, stb.) költségeit nem téríti meg a Szállító, hanem igény esetén átadja a Vevő részére.

A kliséket és kimetsző szerszámokat a Szállító az utolsó használta után 2 évvel leselejtezi, erről írásos értesítést küld a Vevőnek, amennyiben a Vevő az értesítést követő 15 munkanapon belül nem jelentkezik, érte megsemmisíti.

3. ) Méret, súly, mennyiségi és egyéb feltételek a szállítás során:

a./ Méret tolerancia :

Méretek és mérettoleranciák dimenzióként +/- 2mm

Minden hullámtermék esetében- ettől eltérő megállapodás hiányában- a belméret a mértékadó. (sorrend: hosszúság- szélesség-magasság) hullámlemez táblák esetében az első szám mindig a hullámvonallal párhuzamos oldalt jelenti. A méretek mm-ben értendőek.

A fülek ragasztásánál megengedett maximális eltérés +/- 2 mm
A fülek ragasztásánál megengedett maximális eltérés +/- 3°
A nyomat pozíció megengedett maximális eltérése +/- 2 mm
A nyomat pozíció megengedett maximális eltérése +/- 3°

b./ Súly- és minőségi eltérések

A Szállító a szakmában elfogadott mértékben megengedett szín, ragasztás-, tűzés-, nyomásbeli eltérésekért nem vállal felelősséget.

A Vevő által szolgáltatott grafika, a megrendelő által meghatározott alapanyag, és szerszám hibája miatt bekövetkezett minden kifogásért a Szállító nem vállal felelősséget.

A lemez négyzetméter tömege a középértéktől +/-5%-ban eltérhet

c. Mennyiségi eltérések

A megengedett szállítási eltérés, mely a pótszállításokra is érvényes +/- 10% amely nem minősül szerződésszegésnek

d./ Pontos szállítási mennyiségek:

Pontos szállítási mennyiségek kikötése esetén a következő felárak kerülnek felszámításra

200 db alatt     30%
201-500db-ig   20%
501-1000db-ig 10%
1001-2500db-ig 8%
2501-5000db-ig 6%
5000db-felett    5%

4.) Csomagolás, raklap: A termék átadása-szállítása raklapon elhelyezve történik. A rakat pántoló-szalaggal lekötött, a teteje zárókartonnal lefedett. A rakat magassága külön kikötés hiányában 120-220 cm lehet. A Szállító 800x1200 újszerű MÁV EUR raklapot használ. A Szállító az áruval együtt átadott raklapok helyett, azonos minőségű csere-raklapot elfogad. Csereraklap hiányában a hiányzó raklapokat a Szállító leszámlázza, és a számlát a szállítmány azonosítására alkalmas göngyöleg kísérő-jegyzékkel küldi meg Vevő részére. Az így leszámlázott raklapokat a Szállító a szállítás időpontjától számított 90 napig jegyzék alapján visszaveszi, és a kísérő-jegyzéken szereplő egységáron jóváírja. A Szállító a rossz, hibás, javított nem újszerű, vagy nem szabványos EUR raklapok visszavételét megtagadja. A raklap visszavétel helye kizárólag a Szállító dunaújvárosi fióktelepe.

5.) Szavatosság: A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy termékeit az érvényben lévő műszaki szabályozó dokumentumoknak, és belső előírásainak megfelelően állítja elő, ellenőrzi. A termékek bármilyen minőségi kifogása esetén, a kizárólag a Szállítónak a rendelés visszaigazolásban megjelölt kereskedelmi képviselőjénél lehet érvényesen bejelentést tenni, a teljesítés időpontjától számított 6 hónapos elévülési határidő alatt. A bejelentés kizárólag írásban érvényes. Amennyiben a kifogás nem írásban, illetve nem a jogszabályi határidőn belül érkezik, úgy a Társaság azokkal érdemben nem köteles foglalkozni, és ezek hiányában a Társaság felelősségét kizárja.

A Társasággal szemben érvényesített hibás teljesítési, illetve egyéb kártérítési igény esetén a követelés összege, a Ptk. 342 §. kivételével, legfeljebb az egyes szállítmány értékéig terjedhet.

6.) A tulajdonjog fenntartása, késedelem: A Társaság a vételár teljes kiegyenlítéséig az átadott termékeken tulajdonjogát fenntartja. Amennyiben a vevő fizetési késedelembe esik, úgy a Ptk. szerinti késedelmi kamat megfizetésére kötelezi magát, és a további szállítás feltétele a szállított árú vételára 120 %-ának előre történő megfizetése, amelyből 20 % a legkorábbi tartozásból kerül elszámolásra.

7.) Jogvita: A felek megállapodnak, hogy a felmerülő vitákat elsődlegesen megállapodás útján kísérlik meg rendezni, de amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy a felek a Dunaújvárosi Városi (ahol a megyei bíróság rendelkezik hatáskörrel: Fejér Megyei) Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

Kelt: Hajdúnánás, 2014. január 01.

 

Jonapack Kft.